Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Postępowanie: Oferta najmu garaży i miejsc postojowych poza konkursem ofert z dnia 12.03.2018r.

Status postępowania W toku
Rodzaj najmu obiektu Oferta poza konkursem do 3 lat
Data ogłoszenia 12.03.2018
Termin składania ofert 21.03.2018 15:00
Otwarcie ofert 23.03.2018

Opis

Stawka wyjściowa jest stawką netto, do której dolicza się podatek VAT w wysokości ustawowej.

Zasady waloryzacji czynszu - waloryzacja stawki czynszu następuje corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

 Termin uiszczania czynszu i opłat za świadczenia dodatkowe - płatne z góry do 10-tego każdego miesiąca.

 Stan formalno-prawny garaży - własność m. st. Warszawy.

Wymogi dotyczące formy złożenia oferty:

1 ) złożenie oferty w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu jej zaklejenia.,

2 ) opatrzenie koperty informacją , którego garażu dotyczy oraz danymi identyfikacyjnymi oferenta, kontaktowym numerem telefonu.

Oferty przyjmowane są wyłącznie na „druku oferty” wydawanym na parterze, Biuro Podawcze Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy przy ul. Jagiellońska 23 lub do pobrania ze strony internetowej www.zgn-praga-pn.waw.pl lub o treści tożsamej z tym drukiem.

Do oferty należy dołączyć żądane dokumenty:

I Kopię potwierdzenia wpłaty wadium.

1. Wpłaty wadium należy dokonywać do dnia złożenia oferty w formie bezgotówkowej na konto depozytowe Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy NR KONTA BANKOWEGO: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048.

 W przypadku złożenia przez jednego oferenta ofert w sprawie najmu więcej niż jednego garażu, oferent zobowiązany jest:

  1. w przypadku zamiaru wynajęcia tylko jednego z wybranych garaży - do wniesienia najwyższego z wadiów;
  2. w przypadku zamiaru wynajęcia kilku wybranych garaży - do wniesienia wadium za każdy garaż.

2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wynajął garaż w drodze poza konkursem ofert , nie podlega zwrotowi   i zalicza się ją na poczet czynszu.

3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, nie zawarł umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu , wadium nie podlega zwrotowi.

4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zwraca się przelewem na wskazany w ofercie rachunek bankowy.

II   W przypadku gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej.

 III Ksero ważnej karty rejestracyjnej posiadanego samochodu lub dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z urządzenia transportowego lub pojazdu, który to pojazd/urządzenie ma być garażowane w   przedmiotowym garażu. /oryginał do wglądu przy podpisywaniu umowy najmu /

 IV   Podmioty prowadzące działalność gospodarczą dostarczają dodatkowo dokumenty identyfikujące ich działalność.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzony informacją „Lista garaży do wynajęcia poza konkursem ofert   – DEU - dotyczy lokalu nr…….przy ulicy ……….. + danymi identyfikacyjnymi oferenta ( tj. imię, nazwisko/nazwa firmy, telefon kontaktowy, e-mail) w sekretariacie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ  m. st. Warszawy ul. Jagiellońska 23, p. 107 (I piętro) do godz. 15 00. O godzinie otwarcia ofert oferenci będą powiadomieni telefonicznie. Otwarcia ofert z listy lokali do wynajęcia poza konkursem odbywają się w pierwszy i trzeci piątek miesiąca. Obecność oferentów, podczas otwarcia i rozpatrzenia złożonych ofert jest obowiązkowa. Z przeprowadzonych czynność   i podjętych uzgodnień zostaje sporządzony protokół, który podpisuje Oferent.

Oferty do rozpatrzenia należy złożyć jak w pkt. 10 do środy poprzedzającej pierwszy bądź trzeci piątek miesiąca.

Oferty nieprawidłowo opatrzone nie będą rozpatrywane.

Umowę najmu Oferent zawiera z Dyrektorem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ  ul. Jagiellońska 23.

Czynsz (oferowana wysokość stawki czynszu + VAT w wysokości ustawowej) oraz należne świadczenia obowiązują od dnia podpisania umowy najmu.

Po zawarciu umowy najmu na w/w garaż należy wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości trzymiesięcznego czynszu naliczonego z podatkiem VAT i opłatami za świadczenia komunalne w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza, że umowa nie została zawarta.

Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu umowy i wpłacie kaucji.

Najemca garażu jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. poz. 716 z 2016r. ze zm.) w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej Uchwały Rady  m. st. warszawy i w sposób w niej określony. Informacja na temat wynajmu garaży poza Konkursem Ofert również pod tel. 22 205 41 28,29,88,98 Dział Lokali Użytkowych ( ZGN).

Dyrektor zastrzega sobie prawo wycofania garażu wystawionego do oddania poza konkursem ofert bez podania przyczyn.

Załączniki

12_03_2018_lista_garazy_poza_konkursem.pdf
12_03_2018_lista_miejsc_postojowych_poza_konkursem.pdf
oferta_na_najem_garazu_poza_konkursem.pdf
oferta_na_najem_miejsca_postojowego_poza_konkursem.pdf
Aktualnie brak ofert lokali użytkowych w wybranym postępowaniu

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 015259640

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.