Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Postępowanie: Oferta najmu garaży i miejsc postojowych poza konkursem ofert z dnia 18.02.2019r.

Status postępowania W toku
Rodzaj najmu obiektu Oferta poza konkursem do 3 lat
Data ogłoszenia 18.02.2019
Termin składania ofert 01.03.2019 09:00
Otwarcie ofert 01.03.2019 09:30

Opis

Wymogi dotyczące formy złożenia oferty:

1.Wypelniony druk oferty z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie.

2.Na dodatkowej kopercie należy jedynie umieścić : 

   „Lista miejsc postojowych poza konkursem z dnia ……….. „

3.Pracownicy przyjmujący oferty zobowiązani są do:

 1. prowadzenia spisów wpływających ofert;
 2. opisania oferty datą i godziną jej złożenia oraz nadania jej kolejnego numeru oraz umieszczenia jej w kasie  pancernej,
 3. umieszczania na bieżąco przyjętych ofert w kasie pancernej

W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedno stanowisko postojowe wymagane są odrębne oferty na każde z miejsc postojowych (tj. zaklejone koperty zawierające wypełniony druk oferty oraz komplet kopii wszystkich wymaganych załączników). Należy także określić kolejność preferencji wyboru stanowisk postojowych w sytuacji, gdy oferent zamierza wynająć tylko jedno spośród stanowisk postojowych, na które złożył oferty.

Formularz ofertowy i wszelkie informacje można uzyskać w Dziale Lokali Użytkowych ZGN w pokoju Nr 22 (tel: 22 205-41-24,28,29,88,98) oraz w Internecie na stronie:

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy www.zgn-praga -pn.waw.pl.pl

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ  m.st. Warszawy ul. Jagiellońska 23, p. 107 (I piętro) do godz. 9:00 w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca.

Otwarcia ofert z listy lokali do wynajęcia poza konkursem odbywają się w pierwszy i trzeci piątek miesiąca od godziny  9:30. Obecność oferentów, podczas otwarcia i rozpatrzenia złożonych ofert jest obowiązkowa. Z przeprowadzonych czynność i podjętych uzgodnień zostaje sporządzony protokół, który podpisuje Oferent.

Oferty nieprawidłowo opatrzone nie będą rozpatrywane

Do oferty należy dołączyć żądane dokumenty:

I   Kopię potwierdzenia wpłaty wadium.

 • Wpłaty wadium należy dokonywać do dnia złożenia oferty w formie bezgotówkowej na konto depozytowe Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy NR KONTA BANKOWEGO: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048.
 • W przypadku złożenia przez jednego oferenta ofert w sprawie najmu więcej niż jednego miejsca postojowego/garażu, oferent zobowiązany jest:
  • w przypadku zamiaru wynajęcia tylko jednego z wybranych miejsc postojowych/garaży - do wniesienia najwyższego z wadiów;
  • w przypadku zamiaru wynajęcia kilku wybranych miejsc postojowych/garaży – do wniesienia wadium za każde miejsce postojowe/garaż.
 • Wadium wpłacone  przez  oferenta,  który  wynajął  miejsce postojowe/garaż  w drodze  poza  konkursem  ofert, nie  podlega  zwrotowi  i  zalicza się ją na poczet czynszu.
 • W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, nie zawarł umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu, wadium nie podlega zwrotowi.
 • Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zwraca się  przelewem na wskazany w ofercie rachunek bankowy.

II W przypadku gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej.

III Ksero ważnej karty rejestracyjnej posiadanego samochodu lub dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z urządzenia transportowego lub pojazdu,  który to pojazd/urządzenie ma być garażowane w przedmiotowym garażu. /oryginał do wglądu przy podpisywaniu umowy najmu /.

IV Podmioty prowadzące działalność gospodarczą dostarczają dodatkowo dokumenty identyfikujące ich działalność.

Zasady i kryteria wyboru najemcy

 • Złożona oferta zostaje otwarta i sprawdzona pod względem czy jest kompletna i spełnia warunki określone w ofercie. Czynności te wykonuje Komisja powołana przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podstawowym kryterium wyboru najemcy jest wysokość proponowanej stawki czynszu.
 • Oferent, którego oferta jest wybrana zawiadamiany jest w formie pisemnej W przypadku wpłynięcia kilku równorzędnych ofert Komisja zaprasza oferentów  na negocjacje stawek czynszu mające na celu wyłonienie najlepszej oferty.
 • Wysokość zaoferowanych lub wynegocjowanych stawek czynszu zarządca przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
 • Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zatwierdza zaoferowane lub wynegocjowane stawki czynszu.
 • Decyzja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy jest podstawą do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego.

Umowę najmu Oferent zawiera z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, ul. Jagiellońska 23, na okres 3 lat.   Po podpisaniu  umowy najmu wymagane jest dokonanie przez Oferenta wpłaty kaucji w wysokości 3 - miesięcznego czynszu łącznie z podatkiem VAT i świadczeniami.
Czynsz oraz należne świadczenia obowiązują od dnia podpisania umowy najmu.

Najemca miejsca postojowego jest zobowiązany do uiszczania podatku  od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. poz. 1875 z 2017r. ze zm.) w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej Uchwały Rady m.st. warszawy i w sposób w niej określony. Informacja na temat wynajmu garaży poza Konkursem Ofert również pod  tel: 22 205-41-24, 28, 29, 88, 98 Dział Lokali Użytkowych  ( ZGN).

Stan formalno-prawny garaży, miejsc postojowych – własność m.st. Warszawy Stawka wyjściowa jest  stawką  brutto.

               Okres najmu garaży, miejsc postojowych  wystawionych do konkursu ofert  do 3 lat.

               Termin uiszczania czynszu i opłat za świadczenia dodatkowe - płacenie z góry do 10 - tego dnia każdego miesiąca.

Zasady waloryzacji czynszu - Waloryzacja stawki czynszu następuje corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

Stan techniczny - ze stanem technicznym garażu, miejsca postojowego należy zapoznać się przez dokonanie oględzin we wskazanych godzinach pracy administracji.

Dyrektor  zastrzega sobie prawo wycofania garażu  wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny.           

         

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną:

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy   Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 23 - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania poza konkursem oraz potwierdzenia informacji, że:

 • administratorem danych jest Wynajmujący – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, a ich podanie i przetwarzanie jest związane z realizacją niniejszego postępowania i może być wykorzystywane do celów związanych           z działalnością Wynajmującego,
 • z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez email: ido@zgn-praga-pn.pl, tel. 22 205 41 08,
 • Oferentowi przysługuje uprawnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
 1. dostępu do danych osobowych,
 2. usunięcia danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. przenoszenia danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 • dane Oferenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Załączniki

18_02_2019_lista_garazy_poza_konkursem_1.pdf
18_02_2019_lista_miejsc_postojowych_poza_konkursem_Biaostocka_51_Grodzienska_34.pdf
18_02_2019_lista_miejsc_postojowych_poza_konkursem_Jagiellonska_47L.pdf
oferta-na-miejsce-postojowe-poza-konkursem.pdf
oferta_na_najem_garazu_poza_konkursem.pdf
Aktualnie brak ofert lokali użytkowych w wybranym postępowaniu

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 015259640

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.