Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Postępowanie: Oferta najmu lokali użytkowych poza konkursem ofert z dnia 12.03.2018r.

Status postępowania W toku
Rodzaj najmu obiektu Oferta poza konkursem do 3 lat
Data ogłoszenia 12.03.2018
Termin składania ofert 21.03.2018 15:00
Otwarcie ofert 23.03.2018

Opis

Informacja do listy lokali użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia 12.03.2018r.

Informacje na temat toczących się roszczeń w stosunku do nieruchomości i prowadzonych postępowań administracyjnych z wniosku byłych właścicieli lub ich następców prawnych można uzyskać w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - pl. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa.

Waloryzacja stawki czynszu następuje corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Stawka wyjściowa jest stawką netto, do której dolicza się podatek VAT w wysokości ustawowej.

Czynsz płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Ze stanem technicznym lokalu należy zapoznać się przez dokonanie oględzin lokalu we wskazanych godzinach pracy administracji. W przypadku gdy oferent jest zainteresowany wynajęciem lokalu na działalność gastronomiczną, a będzie to wiązało się z koniecznością zapewnienia w lokalu możliwości wykorzystania przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz dodatkowym zamontowaniem węzła sanitarnego ,oferenci przed złożeniem oferty są proszeni o sprawdzenie w Administracji Obsługi Mieszkańców, technicznych możliwości przeprowadzenia remontu i modernizacji lokalu pod potrzeby działalności na jaką ma zostać wynajęty lokal.

Stan formalno prawny lokali – własność m. st. Warszawy. Okres najmu – do 3 lat.

Cel na jaki lokal może być wykorzystany - dopuszcza się wynajem lokalu na każdą działalność gospodarczą (oprócz zabronionych prawem) pod warunkiem, iż własnym staraniem i na własne ryzyko najemca uzyska konieczne zezwolenia do prowadzenia wskazanej działalności, w tym zgody Wspólnoty Mieszkaniowej w przypadku ingerencji w części wspólne nieruchomości przy remoncie lokalu. W przypadku wspólnego wejścia z klatki schodowej wraz z mieszkańcami, najemca jest zobowiązany do uwzględnienia konieczności ograniczenia rotacji osób.

Wynajmujący nie wyraża zgody na przeznaczenie lokali użytkowych:

  • na cele mieszkaniowe (czasowe i stale zamieszkiwanie w lokalach osób)
  • na punkty gier na automatach o niskich wygranych
  • do prowadzenia działalności handlowej, w tym promocyjnej i informacyjnej produktami powodującymi lub mogącymi powodować działanie podobne do substancji psychotropowych lub odurzających tzw. dopalaczami, nawet jeżeli produkty te nie są przeznaczone do spożycia.
  • na całodobową sprzedaż alkoholu w wynajmowanych lokalach użytkowych.
  • na prowadzenie działalności, której głównym profilem jest sprzedaż alkoholu
  • na prowadzenie działalności finansowej (tzw. chwilówki),
  • na prowadzenie lombardów, kantorów

Pozytywne rozpatrzenie oferty na najem lokalu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem przez Oferenta koncesji na sprzedaż alkoholu bądź innych koncesji.

O koncesję na alkohol może wystąpić Najemca lokalu po podpisaniu umowy najmu na dany lokal - do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy. po uprzednim uzyskaniu zgody od Wynajmującego, o ile lokal usytuowany jest w budynku 100% własności m. st. Warszawy bądź od Wspólnoty Mieszkaniowej w formie uchwały o ile lokal usytuowany jest w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej.

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń

W przypadku przeprowadzenia w lokalu prac budowlanych (remont, modernizacja, przebudowa), po uzyskaniu wstępnej zgody zarządcy budynku – Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, należy uzyskać zgodę na ich wykonanie w Wydziale Architektury i Budownictwa Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, dokonując zgłoszenia robót budowlanych lub składając wniosek o pozwolenie na budowę - w zależności od rodzaju i zakresu robót, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

W przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu, należy:

1) w budynkach gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

-złożyć wniosek w Wydziale Architektury i Budownictwa o ustalenie warunków zabudowy. Po uzyskaniu decyzji, gdy zmiana sposobu użytkowania wiąże się z koniecznością wykonania robót budowlanych, należy uzyskać zgodę na ich wykonanie składając wniosek w formie zgłoszenia, jeżeli roboty są objęte zgłoszeniem lub w formie wniosku o pozwolenie na budowę, dla robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

2) W budynkach gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- złożyć wniosek w Wydziale Architektury i Budownictwa o wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania lokalu z planem zagospodarowania przestrzennego (w przypadku jeśli dla danego terenu obowiązuje plan). Po uzyskaniu zaświadczenia, gdy zmiana sposobu użytkowania wiąże się z koniecznością wykonania robót budowlanych, należy

uzyskać zgodę na ich wykonanie składając wniosek w formie zgłoszenia, jeżeli roboty są objęte zgłoszeniem lub w formie wniosku
o pozwolenie na budowę, dla robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonanie jakichkolwiek prac budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymaga wcześniejszego uzyskania   decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na przeprowadzenie robót oraz pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Północ.

 

OGLĄDANIE LOKALI

Oglądanie lokali w celu zapoznania się z ich stanem technicznym łącznie z zapoznaniem się z protokołem okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku oraz zapoznanie się z projektem protokołu zdawczo-odbiorczego, projektem umowy umożliwiają Administratorzy ds. lokali użytkowych w Administracjach Obsługi Mieszkańców Nr 2-5 w godzinach : poniedziałki 9ºº- 14 ºº, czwartki       9ºº- 15 ºº

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z administratorem w celu ustalenia terminu obejrzenia lokalu.

Nr AOM

Adres

Telefon do administratora

Telefon do inspektora ds. nadzoru budowlanego

Telefon do inspektora ds. nadzoru elektrycznego

Telefon do inspektora ds. nadzoru sanitarnego

2.

Mackiewicza Nr 11

22  205 40 76,

roman.woznak@zgn-praga-pn.pl

22 205 41 83

22 205 41 87

22 205 41 96

3.

Tarchomińska Nr 14

22  205 40 63, 516-917-343

aneta.kosik@zgn-praga-pn.pl

22 205 41 73

22 205 41 76

22 205 41 75

4.

Bródnowska Nr 24

22  205 40 88,

teresa.zielinska@zgn-praga-pn.pl

22 205 40 89

22 205 40 94

22 205 40 93

5.

Burdzińskiego Nr 7

22  205 41 51, 516-916-312

edyta.ristovska@zgn-praga-pn.pl

22 205 41 58, 516-916-393

agata.dabrowska@zgn-praga-pn.pl

22 205 41 56

22 205 41 57

22 205 41 55

Wymogi dotyczące formy złożenia oferty:

1 ) złożenie oferty w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu jej zaklejenia.,

2 ) opatrzenie koperty informacją, którego lokalu dotyczy oraz danymi identyfikacyjnymi oferenta, kontaktowym numerem telefonu.

Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert.

Oferty przyjmowane są wyłącznie na „druku oferty” wydawanym na parterze w Biurze Podawczym w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 23 lub pobranej ze strony internetowej www.zgn-praga-pn.waw.pl. Druk oferty należy wypełnić czytelnie z uwzględnieniem wszystkich pozycji w nim wykazanych a dotyczących określonego oferenta.

Do oferty należy dołączyć żądane dokumenty:

1.Kserokopia wpłacenia wadium przez oferenta.

Wpłaty wadium należy dokonywać do dnia złożenia oferty w formie bezgotówkowej

na konto depozytowe Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

NR KONTA BANKOWEGO: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048.

W przypadku złożenia przez jednego oferenta ofert w sprawie najmu więcej niż jednego lokalu, oferent zobowiązany jest:

  1. w przypadku zamiaru wynajęcia tylko jednego z wybranych lokali - do wniesienia najwyższego z wadiów;
  2. w przypadku zamiaru wynajęcia kilku wybranych lokali - do wniesienia wadium za każdy lokal.

2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wynajął lokal w drodze poza konkursem ofert , nie podlega zwrotowi i zalicza się ją na poczet czynszu.

3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, nie zawarł umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu , wadium nie podlega zwrotowi.

4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zwraca się przelewem na wskazany w ofercie rachunek bankowy.

5. Aktualne dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę: zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub aktualny wyciąg z KRS - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty lub w przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych, dopuszcza się złożenie oświadczenia (na odrębnej kartce jako załącznik do oferty),
że dokumenty te zostaną dostarczone przed podpisaniem umowy najmu.

6.W przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilne j – aktualna umowa spółki cywilnej.

7. Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą zamiast wpisu do ewidencji zobowiązane są wypełnić oświadczenie
na druku oferty.

8.W przypadku gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej

9. W przypadku oferty złożonej wspólnie przez kilka podmiotów - należy przedstawić wszystkie wspólnie występujące podmioty, wskazać ich rodzaj siedzibę jeżeli jest osobą prawną lub innym podmiotem niebędącym osobą fizyczną, w przypadku osób fizycznych nazwiska i imiona ,nazwa firmy , adresy siedziby lub miejsca zamieszkania

10. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzony informacją „Poza konkursem ofert – DEU-dotycz lokalu nr…….przy ulicy ……….. + danymi identyfikacyjnymi oferenta ( tj. imię, nazwisko/nazwa firmy, telefon kontaktowy, e-mail) w sekretariacie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy ul. Jagiellońska 23, p. 107 (I piętro) do godz. 15 00. O godzinie otwarcia ofert oferenci będą powiadomieni telefonicznie. Otwarcia ofert z listy lokali do wynajęcia poza konkursem odbywają się w pierwszy i trzeci piątek miesiąca. Obecność oferentów, podczas otwarcia i rozpatrzenia złożonych ofert jest obowiązkowa. Z przeprowadzonych czynność i podjętych uzgodnień zostaje sporządzony protokół, który podpisuje Oferent.

Oferty do rozpatrzenia należy złożyć jak w pkt. 10 do środy poprzedzającej pierwszy bądź trzeci piątek miesiąca.

Oferty nieprawidłowo opatrzone nie będą rozpatrywane.

Przed podpisaniem umowy najmu niezbędne jest dostarczenie do ZGN dokumentów: NIP, REGON i dla osób prowadzących już działalność gospodarczą dokumenty o nie zaleganiu wobec Skarbu Państwa i ZUS.

Po zawarciu umowy najmu na w/w lokal należy wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości trzymiesięcznego czynszu naliczonego z podatkiem VAT w wysokości ustawowej i opłatami za świadczenia komunalne oraz należy podpisać oświadczenie
o poddaniu się egzekucji wynikającej z art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego stanowiącego integralną część umowy najmu, które należy złożyć w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy. Oświadczenie i wpłata kaucji stanowi warunek skutecznego zawarcia umowy. Niedostarczenie oświadczenia i brak wpłaty
w podanym terminie oznacza, że umowa nie została zawarta. Należność za sporządzenie aktu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i inne opłaty pobrane przez Notariusza reguluje Najemca lokalu. Wynajmujący zwraca Najemcy połowę tych wydatków,
w formie zaliczenia na poczet bieżących opłat czynszowych,
po dostarczeniu przez Najemcę faktury VAT lub rachunku wystawionego na Wynajmującego.

Czynsz ( oferowana wysokość stawki czynszu + VAT w wysokości ustawowej ) oraz należne świadczenia obowiązują od dnia podpisania umowy najmu.

Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu ww. oświadczenia, oraz po wpłacie kaucji,

v  Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat

v  Najemca, personel Najemcy, a także wszelkie podmioty i osoby świadczące niezależnie usługi lub sprzedające towary
w lokalu Najemcy nie mogą dopuszczać się działań lub zaniedbań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej,
w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne lub narodowość.

v  Stawka czynszu nie zawiera podatku od nieruchomości, do opłacania którego zobowiązany jest najemca.

Najemca lokalu użytkowego jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (
tj. Dz. U. z 2016r poz. 716 ze zm.) w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej Uchwały Rady m. st. Warszawy i w sposób w niej określony.

v  Informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości znajdują się na stronie Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/podatki.

W ramach programu „ Lokal dla przedsiębiorczych” prowadzonym pod patronatem Urzędu Pracy m. st. Warszawy i Biura Polityki Lokalowej Urzędu m. st. Warszawy, adresowanego do osób bezrobotnych, planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, z wykorzystaniem lokali użytkowych będących własnością m. st. Warszawy z listy lokali poza konkursem ofert - dopuszcza się, obniżenie stawek czynszu za najem lokalu dla osób bezrobotnych przez okres 18 miesięcy,
z zastrzeżeniem, że najemca przez cały okres najmu zobowiązany jest do ponoszenia opłat niezależnych od wynajmującego.

Granice dopuszczonych obniżek stawek czynszu wyznacza suma miesięcznych wydatków obciążających wynajmującego z tytułu utrzymania lokalu i wpłat na fundusz remontowy.

Z programu skorzystać mogą osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy objęte programem aktywizacji zawodowej.

UWAGA!!! wśród informacji o lokalach zamieszczono m.in. informację o ochronie konserwatorskiej. Weryfikacja danych o ochronie konserwatorskiej stanowiąca podstawę do umieszczenia informacji na ten temat przy lokalach, nie została zakończona – jest prowadzona na bieżąco. W celu ustalenia informacji o zaleceniach konserwatorskich w stosunku do konkretnego budynku należy skontaktować się z Działem Technicznym ZGN, przy ul. Jagiellońskiej 23. W zależności od zakresu prac planowanych przez nowego najemcę, może to wymagać dodatkowych zaleceń/opinii z Urzędu Konserwatora Zabytków

W czasie adaptowania lokalu do własnej działalności gospodarczej, równocześnie najemca może przystosować lokal do potrzeb niepełnosprawnych gdzie w ramach kampanii „Warszawa bez barier” – najemca lokalu użytkowego może uzyskać okresowe obniżenie czynszu w przypadku dostosowania lokalu dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Informacje dodatkowe

1. Oferent przed złożeniem oferty ma możliwość we własnym zakresie do:

a) weryfikacji czy nieruchomość, w której znajduje się lokal została objęta roszczeniami,

poglądowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Urzędu m.st. Warszawy:

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/GK/Wydzialy/GK_DW/default.htm

b) weryfikacji czy nieruchomość, w której znajduje się lokal została objęta ochroną

Konserwatora Zabytków, poglądowe informacje znajdują się na stronie internetowej: Instytutu Dziedzictwa

http://www.nid.pl/idm,580,zabytki-nieruchome.html Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

http://www.mwkz.pl/rejestr-i-ewidencja-zabytkow

Stołecznego Konserwatora Zabytków

http://zabytki.um.warszawa.pl/content/gminna-ewidencja-zabytkow

Oferenci zainteresowani wynajęciem lokalu na klubokawiarnie, piwiarnie, bary, restauracje powinni zapoznać się z Kodeksem dobrych praktyk, który jest formą wytycznych dotyczących funkcjonowania w/w działalności w przestrzeni m. st. Warszawy.

c) zapoznać się z Poradnikiem dla Usługodawców Warszawskich z zakresu prawa i polityki antydyskryminacyjnej - Inspirator Równościowy;

http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/inspirator_rownosciowy_wersja_rozszerzona20.02.2013.pdf

d) zapoznać się z projektem umowy najmu, protokołem zdawczo-odbiorczym lokalu.

Dyrektor zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do oddania poza konkursem ofert bez podania przyczyn.

Załączniki

12_03_2018_informacja_do_listy_poza_konkursem.pdf
12_03_2018_lista_poza_konkursem.pdf
oferta_pozakonkursowa.pdf

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 015259640

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.