Na podstawie przepisów zawartych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LIX/1535/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022, najemcy lokali komunalnych mogą ubiegać się o obniżkę czynszu z tytułu uzyskiwanych dochodów.

Z dniem 1 marca 2020 r. weszły w życie nowe zasady naliczania obniżek czynszu dla najemców o niskich dochodach.

Maksymalna wysokość dochodu uzasadniająca udzielenie obniżki czynszu, o której mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, obliczana jest w sposób wskazany w § 5 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy przy zastosowaniu współczynnika 0,60.

Aby uzyskać obniżkę należy złożyć stosowny wniosek i deklarację o dochodach z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Wnioski wydawane są we wszystkich Administracjach Obsługi Mieszkańców oraz w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy .

Wypełniony wniosek składa się w Administracji właściwej do położenia wynajmowanego lokalu.

Uwaga :

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

UWAGA !

W przypadku emerytur i rent nie występują koszty uzyskania przychodu.


Informacje o obniżce stawki czynszu na terenie Dzielnicy Praga-Północ można uzyskać w:

  • Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 23, tel. 22 205 41 23 lub 22 123 47 93
    • AOM Nr 2 przy ul. A. Mackiewicza 11, tel. 22 205 40 70
    • AOM Nr 3 przy ul. Tarchomińskiej 14, tel. 22 205 40 60
    • AOM Nr 4 ul. Bródnowskiej 24, tel. 22 205 40 80
    • AOM Nr 5 ul. W. Burdzińskiego 7, tel. 22 205 40 50