Z dniem 6 stycznia 2018r. weszły w życie nowe zasady naliczania obniżek czynszu dla najemców o niskich dochodach.

Na podstawie przepisów zawartych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LIX/1535/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2022, najemcy lokali komunalnych mogą ubiegać się o obniżkę czynszu z tytułu uzyskiwanych dochodów.

W zależności od osiąganego dochodu w gospodarstwie domowym, istnieje możliwość uzyskania 12 miesięcznej obniżki stawki czynszu w wysokości od 20% do 80%.

Aby uzyskać obniżkę należy złożyć stosowny wniosek i deklarację o dochodach z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Wnioski wydawane są we wszystkich Administracjach Obsługi Mieszkańców oraz w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Wypełniony wniosek  składa się w Administracji, właściwej do położenia wynajmowanego lokalu.

Kwota najniższej emerytury wynosi od dnia 1 marca 2020 r. - 1 200,00 zł miesięcznie.

KRYTERIA DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO OBNIŻKI CZYNSZU

  Dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowymDochód w gospodarstwie jednoosobowym
Wysokość obniżki  Obniżka „liniowa”: od 20% do 80%
Dochód nie może przekroczyć: 160% kwoty najniższej emerytury na osobę 220% kwoty najniższej emerytury na osobę
Maksymalny dochód: 1 920,00 zł 2 640,00 zł
Uwaga: Czynsz po wszystkich obniżkach nie może być niższy niż dla lokalu socjalnego.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE SĄ WLICZANE DO DOCHODU), określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.  Do dochodów nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń  w naturze pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

UWAGA !

W przypadku emerytur i rent nie występują koszty uzyskania przychodu.
Przy wypełnianiu wniosku należy wpisać kwotę zatytułowaną na odcinku jako „Dochód”, bądź kwotę z decyzji  o waloryzacji zatytułowaną „podstawa opodatkowania”.

Informacje o obniżce stawki czynszu na terenie Dzielnicy Praga Północ można uzyskać w:

  • Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 23, tel. 22 205 41 23
    • AOM Nr 2 przy ul. Mackiewicza 11, tel. 22 205 40 70
    • AOM Nr 3 przy ul. Tarchomińskiej 14, tel. 22 205 40 60
    • AOM Nr 4 ul. Bródnowskiej 24, tel. 22 205 40 80
    • AOM Nr 5 ul. Burdzińskiego 7, tel. 22 205 40 50