Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Regulacje prawne

Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 3 marca 2016r. Dyrektora ZGN w sprawie Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej oraz kosztów wody i odprowadzania ścieków w budynkach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2016 poz. 1610 ze zm.)
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Uchwała Nr LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022
Tekst ujednolicony Uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku
Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 24.08.2012r. Dyrektora ZGN Praga Północ w sprawie zamiany lokali
Zarządzenie Nr 116/2017 z dnia 19.12.2017r. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w sprawie ustalenia kryteriów i standardów, którymi należy kierować się przy określaniau zakresu i wykonywania prac remontowych w lokalach (pustostanach) będących w zasobach m.st. Warszawy.
Uchwała z dnia 14 marca 2018 r. Nr 9407/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ w sprawie określenia granic stref stawek czynszu za lokale mieszkalne należące do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Praga-Północ
Uchwała nr LXl/1632/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała nr LXl/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy ( wchodząca w życie z dniem 01.01.2019r. z wyjątkiem § 2 uchwały oraz § 15 ust. 2 załącznika do uchwały, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, czyli 26 marca 2018r.

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 011513343

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.