Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Regulacje prawne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
UCHWAŁA NR XXIII/669/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
Uchwała nr LXl/1632/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała nr LXl/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej oraz kosztów wody i odprowadzania ścieków w budynkach zarządzanych przez ZGN Praga-Północ m.st. Warszawy. (Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2016 Dyrektora ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 3 marca 2016 roku.)
UCHWAŁA NR XLVII/1459/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy
UCHWAŁA NR 5296/2021 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14.07.2021 r. w sprawie określenia granic stref stawek czynszu za lokale mieszkalne należące do mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy na terenie Dzielnicy Praga-Północ
Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.