Wykaz garaży i stanowisk postojowych przeznaczonych aktualnie do najmu poza konkursem ofert jest wywieszony w tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy i w siedzibach Administracji Obsługi Mieszkańców. Oferta jest dostępna także na naszej stronie internetowej w zakładce "AKTUALNIE W OFERCIE". Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki.

Oferent zobowiązany jest przed złożeniem oferty do zapoznania się z garażem, w szczególności z jego stanem technicznym. Oferent zobowiązany jest również zapoznać się z projektem protokołu zdawczo – odbiorczego, oraz wzorem umowy najmu.

Oferent może zapoznać się z garażem oraz ww. projektem i wzorem umowy za pośrednictwem Administracji Obsługi Mieszkańców, na której terenie położony jest garaż. Informacja o adresach i telefonach Administracji Obsługi Mieszkańców umieszczona jest w zbiorczym wykazie garaży przeznaczonych do wynajęcia poza konkursem ofert.

 

Oferta

 

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty zamieszczonym na naszej stronie internetowej. Zmiana treści lub niewłaściwe wypełnienie formularza oferty skutkuje odrzuceniem oferty. Ofertę należy podpisać na każdej stronie.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie ostemplowanej lub podpisanej w miejscach zaklejenia. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta” oraz nazwę oferenta, telefon i adres garażu, którego oferta dotyczy.
 3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:
  1. adres i powierzchnia garażu, o który ubiega się oferent;
  2. imię i nazwisko, nr PESEL, adres oferenta albo nazwa lub firma oraz siedziba, jeżeli oferent jest osobą prawną lub innym podmiotem nie będącym osobą fizyczną, adres do korespondencji i telefon kontaktowy;
  3. oferowana wysokość stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni - zapis liczbowy i słowny oferowanej stawki. Stawka ta musi być równa lub większa od stawki minimalnej wskazanej dla danego garażu w zbiorczym wykazie garaży oddawanych w najem poza konkursem ofert;
  4. określenie rodzaju garażowanego pojazdu lub urządzenia transportowego;
  5. informacja o najmowaniu garaży lub lokali użytkowych od Miasta Stołecznego Warszawy;
  6. wymagane oświadczenia zawarte w formularzu oferty;
  7. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.

Ofertę należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie ZGN przy ul. Jagiellońskiej 23, 03-719 Warszawa w godzinach pracy ZGN (godz. 7:30-15:30, od poniedziałku do piątku).

 

Zasady wyboru najemcy

 

 1. Czynności związane z wyborem najkorzystniejszej oferty poza konkursem ofert wykonuje komisja powołana przez Dyrektora ZGN Praga-Północ, zwana dalej Komisją.
 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert Komisja dokonuje na posiedzeniu w wyznaczonym terminie.
 3. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.   

Wybór najemcy i ustalenie warunków najmu wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy. Zatwierdzenie następuje w formie uchwały.

Uchwała Zarządu Dzielnicy jest podstawą do zawarcia umowy najmu garażu. Warunki umowy nie podlegają negocjacjom.

Umowę najmu z oferentem, którego oferta została wybrana, zawiera Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu.

 

Informacje o ofertach najmu garaży i stanowisk postojowych w halach garażowych

 

Szanowni Państwo, w razie pytań dotyczących ofert najmu garaży i stanowisk postojowych w halach garażowych prosimy o kontakt z Działem Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.