Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Postępowanie: Oferta najmu garaży i miejsc postojowych poza konkursem ofert z dnia 06.04.2020r.

Status postępowania W toku
Rodzaj najmu obiektu Oferta poza konkursem do 3 lat
Data ogłoszenia 06.04.2020
Termin składania ofert 17.04.2020 09:00
Otwarcie ofert 17.04.2020 09:30

Opis

Wymogi dotyczące formy złożenia oferty:

1) złożenie oferty w zaklejonej kopercie, ostemplowanej  bądź podpisanej w miejscu jej zaklejenia,

2) opatrzenie koperty informacją, którego miejsca dotyczy oraz danymi  identyfikacyjnymi oferenta, kontaktowym numerem telefonu.

   „Lista miejsc postojowych poza konkursem ofert z dnia ……….. „

3) Pracownicy przyjmujący oferty zobowiązani są do:

 1. prowadzenia spisów wpływających ofert;
 2. opisania oferty datą i godziną jej złożenia oraz nadania jej kolejnego numeru oraz umieszczenia jej w kasie  pancernej,
 3. umieszczania na bieżąco przyjętych ofert w kasie pancernej.

 

W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedno stanowisko postojowe wymagane są odrębne oferty na każde z miejsc postojowych (tj. zaklejone koperty zawierające wypełniony druk oferty oraz komplet kopii wszystkich wymaganych załączników). Należy także określić kolejność preferencji wyboru stanowisk postojowych w sytuacji, gdy oferent zamierza wynająć tylko jedno spośród stanowisk postojowych, na które złożył oferty.

Formularz ofertowy i wszelkie informacje można uzyskać w Dziale Lokali Użytkowych ZGN w pokoju Nr 22 (tel: 22 205-41-24,28,29,88,98) oraz w Internecie na stronie:

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy www.zgn-praga -pn.waw.pl.pl

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ  m.st. Warszawy ul. Jagiellońska 23, p. 107 (I piętro) do godz. 9:00 w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca.

Otwarcia ofert z listy lokali do wynajęcia poza konkursem odbywają się w pierwszy i trzeci piątek miesiąca od godziny  9:30. Obecność oferentów, podczas otwarcia i rozpatrzenia złożonych ofert jest obowiązkowa. Z przeprowadzonych czynność i podjętych uzgodnień zostaje sporządzony protokół, który podpisuje Oferent.

Oferty nieprawidłowo opatrzone nie będą rozpatrywane

Do oferty należy dołączyć żądane dokumenty:

I   Kopię potwierdzenia wpłaty wadium.

 • Wpłaty wadium należy dokonywać do dnia złożenia oferty w formie bezgotówkowej na konto depozytowe Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy NR KONTA BANKOWEGO: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048.
 • W przypadku złożenia przez jednego oferenta ofert w sprawie najmu więcej niż jednego miejsca postojowego/garażu, oferent zobowiązany jest:
  • w przypadku zamiaru wynajęcia tylko jednego z wybranych miejsc postojowych/garaży - do wniesienia najwyższego z wadiów;
  • w przypadku zamiaru wynajęcia kilku wybranych miejsc postojowych/garaży – do wniesienia wadium za każde miejsce postojowe/garaż.
 • Wadium wpłacone  przez  oferenta,  który  wynajął  miejsce postojowe/garaż  w drodze  poza  konkursem  ofert, nie  podlega  zwrotowi  i  zalicza się ją na poczet czynszu.
 • W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, nie zawarł umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu, wadium nie podlega zwrotowi.
 • Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zwraca się  przelewem na wskazany w ofercie rachunek bankowy.

II W przypadku gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej.

III Ksero ważnej karty rejestracyjnej posiadanego samochodu lub dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z urządzenia transportowego lub pojazdu,  który to pojazd/urządzenie ma być garażowane w przedmiotowym garażu. /oryginał do wglądu przy podpisywaniu umowy najmu /.

IV Podmioty prowadzące działalność gospodarczą dostarczają dodatkowo dokumenty identyfikujące ich działalność.

Zasady i kryteria wyboru najemcy

 • Złożona oferta zostaje otwarta i sprawdzona pod względem czy jest kompletna i spełnia warunki określone w ofercie. Czynności te wykonuje Komisja powołana przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Podstawowym kryterium wyboru najemcy jest wysokość proponowanej stawki czynszu.
 • Oferent, którego oferta jest wybrana zawiadamiany jest w formie pisemnej W przypadku wpłynięcia kilku równorzędnych ofert Komisja zaprasza oferentów  na negocjacje stawek czynszu mające na celu wyłonienie najlepszej oferty.
 • Wysokość zaoferowanych lub wynegocjowanych stawek czynszu zarządca przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
 • Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zatwierdza zaoferowane lub wynegocjowane stawki czynszu.
 • Decyzja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy jest podstawą do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego.

Umowę najmu Oferent zawiera z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, ul. Jagiellońska 23, na okres 3 lat.   Po podpisaniu  umowy najmu wymagane jest dokonanie przez Oferenta wpłaty kaucji w wysokości 3 - miesięcznego czynszu łącznie z podatkiem VAT i świadczeniami.
Czynsz oraz należne świadczenia obowiązują od dnia podpisania umowy najmu.

Najemca miejsca postojowego jest zobowiązany do uiszczania podatku  od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. poz. 1875 z 2017r. ze zm.) w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej Uchwały Rady m.st. warszawy i w sposób w niej określony. Informacja na temat wynajmu garaży poza Konkursem Ofert również pod  tel: 22 205-41-24, 28, 29, 88, 98 Dział Lokali Użytkowych  ( ZGN).

Stan formalno-prawny garaży, miejsc postojowych – własność m.st. Warszawy Stawka wyjściowa jest  stawką  brutto.

               Okres najmu garaży, miejsc postojowych  wystawionych do konkursu ofert  do 3 lat.

               Termin uiszczania czynszu i opłat za świadczenia dodatkowe - płacenie z góry do 10 - tego dnia każdego miesiąca.

Zasady waloryzacji czynszu - Waloryzacja stawki czynszu następuje corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

Stan techniczny - ze stanem technicznym garażu, miejsca postojowego należy zapoznać się przez dokonanie oględzin we wskazanych godzinach pracy administracji.

Dyrektor zastrzega sobie prawo wycofania garażu  wystawionego do oddania poza konkursem na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną:

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy   Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 23 - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania poza konkursem oraz potwierdzenia informacji, że:

 • administratorem danych jest Wynajmujący – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, a ich podanie i przetwarzanie jest związane z realizacją niniejszego postępowania i może być wykorzystywane do celów związanych           z działalnością Wynajmującego,
 • z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez email: ido@zgn-praga-pn.pl, tel. 22 205 41 08,
 • Oferentowi przysługuje uprawnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
 1. dostępu do danych osobowych,
 2. usunięcia danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. przenoszenia danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 • dane Oferenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Załączniki

06_04_2020_lista_garazy_poza_konkursem.pdf
06_04_2020_lista_miejsc_postojowych_poza_konkursem_Biaostocka_51_Grodzienska.pdf
06_04_2020_lista_miejsc_postojowych_poza_konkursem_Jagiellonska_47L.pdf
oferta_na_miejsce_postojowe_poza_konkursem.pdf
oferta_na_najem_garazu_poza_konkursem.pdf
Aktualnie brak ofert lokali użytkowych w wybranym postępowaniu

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 011513343

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.