Konkurs i przetarg

 

Podstawową formą pozyskania lokalu użytkowego z zasobu m. st. Warszawy jest wzięcie udziału w przetargu pisemnym lub ustnym oraz konkursie pisemnym lub ustnym.

W ramach konkursu ofert lokale wynajmowane są na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, natomiast w drodze przetargu istnieje możliwość najmu lokalu na okres do lat 10 z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu.

Lokale, które nie zostały wynajęte w dwóch kolejnych konkursach z powodu braku ofert, wynajmowane są poza konkursem ofert, w drodze indywidualnych negocjacji.

Wystawiane do najmu lokale użytkowe, reprezentują różny stan techniczny. Remont należy do przyszłego najemcy. Rozliczenie kosztów remontu odbywa się na podstawie zawartego z wynajmującym porozumienia remontowego. Rozliczenie udokumentowanych nakładów podwyższających trwale wartość lokalu następuje w systemie miesięcznym, z zastrzeżeniem, że łączna ich wartość nie może przekroczyć sześciomiesięcznych opłat czynszowych w okresie 5 lat.


Lokale dla organizacji non-profit

 

Organizacje pozarządowe są podmiotami uprawnionymi do pozyskania na preferencyjnych warunkach lokalu użytkowego z zasobu m.st. Warszawy, z pominięciem procedury konkursowej lub przetargowej na prowadzenie działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na prowadzenie przez te organizacje działalności gospodarczej pod warunkiem, że całość dochodów z tej działalności jest przeznaczana na działalność statutową, przy czym w przypadku spółdzielni socjalnych warunek ten uznaje się za spełniony również, gdy całość dochodów z działalności jest przeznaczana na dalsza działalność w sposób określony w statucie.

Lokal o wynajęcie którego ubiega się Organizacja nie może być usytuowany na parterze ciągu handlowo-usługowego, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków po uprzednim uzyskaniu zgody Prezydenta m.st. Warszawy.

Lokale wynajmowane są na czas określony - do 3 lub do 10 lat - z możliwością kontynuacji, a stawki czynszu waloryzowane są co rok.

Organizacje pozarządowe mogą również wstąpić w najem lokalu użytkowego w wyniku przystąpienia do ogłoszonych przetargów lub konkursów ofert na najem lokali użytkowych.

Do pobrania : wniosek o najem komunalnego lokalu użytkowego na rzecz organizacji pozarządowych


Usługi rzemieślnicze pożądane na terenie dzielnicy Praga - północ

 

W celu stworzenia warunków funkcjonowania usług rzemieślniczych, z uwzględnieniem unikatowych usług rzemieślniczych, zarząd dzielnicy określił rodzaje usług rzemieślniczych, których działalność na terenie dzielnicy jest pożądana oraz minimalne stawki czynszu z tytułu najmu lokalu na rzecz podmiotów świadczących te usługi.

Zapraszamy do zapoznawania się z treścią Uchwały Nr 2223/2013 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszaw z dnia 6 lutego 2013 wraz z załącznikiem Nr 1.


Kodeks dobrych praktyk

 

W dniu 25 lipca 2014r właściciele klubów, władze m.st. Warszawy oraz przedstawiciele mieszkańców podpisali pierwszy w Warszawie kodeks dobrych praktyk, dotyczący działania klubokawiarni w Warszawie.

Kodeks dobrych praktyk są to wytyczne do których powinni stosować się prowadzący lokale takie jak: restauracje, bary, klubokawiarnie, ogródki sezonowe i inne podobne działalności. Zapraszamy do zapoznania się z treścią kodeksu dobrych praktyk.


Inspirator równościowy 

 

Poradnik dla usługodawców warszawskich z zakresu prawa i polityki antydyskryminacyjnej.