Przypominamy, że przed przystąpieniem do remontu lokalu, należy wystąpić do tutejszego Zakładu o zgodę na remont.

 

Poniżej przedstawiamy jednolite zasady uznawania robót trwale podnoszących wartość lokalu poniesionych przez Najemcę lokalu użytkowego.

 

W czasie trwania stosunku najmu

 

 1. Najemca lokalu składa pisemne wystąpienie do AOM o wyrażenie zgody na remont lokalu użytkowego.
 2. Wniosek kierowany jest do Administratora ds. lokali użytkowych, który wraz z aktami  dotyczącymi wynajmowanego lokalu oraz opinią pionu technicznego AOM odnośnie możliwości wykonania prac wyszczególnionych w wystąpieniu Najemcy, w terminie do 7 dni roboczych przekazuje go do działu Technicznego w ZGN.
 3. Dział Techniczny przygotowuje zgodę na remont na podstawie przedstawionych dokumentów tj.: wystąpienia najemcy, opinii AOM, protokołu zdawczo-odbiorczego, zawartej umowy najmu lokalu użytkowego i wizji w lokalu o ile zachodzi taka konieczność.
 4. Dział Techniczny informuje najemcę lokalu o zakresie prac remontowych w przedmiotowym lokalu na jakie wyraża zgodę , o zakresie prac, które mogą być przedmiotem „Porozumienia Remontowego”, o konieczności przedłożenia dokumentacji technicznej o ile jest ona wymagana do pozyskania stosownych pozwoleń z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul.Kłopotowskiego 15.
 5. Dział Techniczny po przedłożeniu przez Najemcę wymaganych dokumentów i pozwoleń przygotowuje projekt „Porozumienia Remontowego”, które określa nakłady trwale podnoszące wartość lokali mogące podlegać rozliczeniu w trakcie najmu lokalu.
 6. Projekt „Porozumienia Remontowego" wraz z załącznikami podpisany przez Najemcę lokalu parafowany jest przez sporządzającego go, oraz Z-cę Dyrektora ds. Technicznych, przedkładany jest do podpisania przez Dyrektora ZGN.
 7. Najemca lokalu po zakończeniu robót występuje pisemnie do AOM o rozliczenie nakładów poniesionych na remont lokalu użytkowego podwyższających trwale wartość lokalu w zakresie uzgodnionym z Wynajmującym w „Porozumieniu Remontowym” na podstawie załączonego, sporządzonego przez siebie kosztorysu.
 8. Branżowy inspektor nadzoru w Dziale Technicznym AOM potwierdza ilość wykonanych robót oraz dokonuje weryfikacji kosztorysów do poziomu cen nie wyższych niż średnie z wydawnictwa „SEKOCENDBUD” z okresu realizacji robót.
 9. Przekazuje całość dokumentów do Działu Lokali Użytkowych, który przygotowuje projekt Uchwały Zarządu Dzielnicy w sprawie wyrażenia zgody na okresowe obniżenie czynszu w przypadku poniesienia przez najemcę udokumentowanych nakładów.
 10. Uchwała Zarządu Dzielnicy i komplet dokumentów tj: "Porozumienie Remontowe” wraz z załącznikami przekazywane jest przez Dział Lokali Użytkowych do rozliczenia przez Dział Rozliczeń z Najemcami.
 11. Najemcę lokalu o dokonanym rozliczeniu z „Porozumienia Remontowego” w formie obniżki stawki czynszu informuje Administrator ds. lokali użytkowych po uzyskaniu stosownych korekt należnych opłat z Działu Rozliczeń z Najemcami.

 

Po zakończonym najmie lokalu

 

 1. Były Najemca lokalu użytkowego składa w ZGN wniosek o rozliczenie nakładów remontowych, podwyższających trwale wartość lokalu w zakresie uzgodnionym z Wynajmującym gdy lokal był przedmiotem najmu.
 2. Wniosek kierowany jest do Administratora ds. lokali użytkowych, który dołącza do niego:
  • umowę najmu lokalu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym
  • protokół zdawczo-odbiorczy po zakończonym najmie lokalu
  • zgodę Wynajmującego na wykonanie remontu w lokalu
 3. Całość dokumentów przekazywana jest do Działu Technicznego w ZGN, który dokonuje oceny zakresu robót które zostały wykonane w lokalu i zostają uznane przez Wynajmującego do rozliczenia poniesionych na nie nakładów finansowych.
 4. Dział Techniczny ZGN przygotowuje odpowiedź do Najemcy na jego wystąpienie ze szczegółowym określeniem dokumentów jakie są niezbędne do rozliczenia poniesionych nakładów do których są zaliczone:
  • pozwolenie bądź decyzja, o ile były wymagane i w oparciu o które zostały wykonane prace remontowe
  • kosztorys sporządzony przez Najemcę .
 5. Dział Techniczny ZGN po otrzymaniu wymaganych dokumentów od Najemcy lokalu, weryfikuje kosztorys do poziomu cen nie wyższych niż średnie z Wydawnictwa „SEKOCENDBUD” z bieżącego kwartału pomniejszony o stopień zużycia.
 6. Zweryfikowane dokumenty dotyczące rozliczenia nakładów poniesionych przez Najemcę na remont lokalu w trakcie trwania stosunku najmu, zatwierdzane są przez Z-cę Dyrektora ds. Technicznych, przedkładane do akceptacji Dyrektora ZGN.
 7. Zaakceptowany wniosek przesyłany jest do AOM do Administratora ds. lokali użytkowych celem poinformowania Najemcy o wysokości uznanych nakładów i przedłożenia go do Działu Finansowego zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

Wykaz robót remontowych zaliczanych przez wynajmującego do trwale podnoszących wartość lokalu:

 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - wymiana :

 1. Stolarki i ślusarki okiennej oraz witryn okiennych.
 2. Stolarki i ślusarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne i wewnętrzne.
 3. Podłogi - warstwy podłoża pod posadzką - wylewki betonowej.
 4. Posadzki - warstwy wykończeniowej - zgodnie z pierwotnym wyposażeniem ewentualnie nowa ( przy powierzchni zakwalifikowanej do wymiany > 60%) typu: płytki ceramiczne.

INSTALACJE SANITARNE:

 1. Doposażenie lokalu w pomieszczenie WC, doprowadzenie instalacji wod-kan, zainstalowanie urządzeń sanitarnych w wc.
 2. Doposażenie lokalu w instalację wentylacji mechanicznej oraz modernizację istniejącej po dołączeniu przez zdającego lokal aktualnych protokołów pomiaru instalacji oraz oceny stanu technicznego istniejących urządzeń.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

 1. Wymiana podtynkowa instalacji elektrycznej ( wraz z tablicą, bez osprzętu).

UWAGA: WLZ+ deskę licznikową wymiana we własnym zakresie Wynajmujący.

W przypadku robót, które ulegają zakryciu możliwe jest uznanie jedynie tych nakładów, które zostały odebrane przez Inspektora AOM protokołem odbioru robót ulegających zakryciu.

Zwrot poniesionych nakładów może nastąpić zgodnie z treścią zawartego „Porozumienia Remontowego", na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych metodą szczegółową na podstawie KNR, obmiarów robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru odpowiednich branż z AOM oraz faktur za zakupione materiały i zapłaconą usługę za roboty. Przedłożone kosztorysy będą zweryfikowane przez służby techniczne ZGN. Do poziomu cen nie wyższych niż średnie z Wydawnictwa „SEKOCENDBUD" ( z bieżącego kwartału, pomniejszony o stopień zużycia) ale nie wyższy niż rzeczywiste.

 

Uwaga:

W protokole zdawczo-odbiorczym i protokole typowania oprócz procentowego stopnia zużycia musi być jednoznacznie określone czy element zakwalifikowany jest do wymiany. Protokół będzie stanowił załącznik do „Porozumienia Remontowego".

Do pobrania: