Informujemy, że wnioski dotyczące zmian warunków, rozpatruje Komisja ds. Lokali Użytkowych. Zapisy protokołu podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora ZGN a następnie rekomendowane są na posiedzenie Zarządu Dzielnicy, celem podjęcia decyzji w formie uchwały. Następnie, w oparciu o  podjęte uchwały, w ZGN przygotowywane są dokumenty do podpisu przez Najemcę i Wynajmującego.  

Zmiany warunków najmu, jakie można wprowadzić do umowy, w trakcie jej trwania:

 1. Zmiany rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej przez najemcę w stosunku do wskazanej w umowie najmu.
 2. Wstąpienia w stosunek najmu lub uzyskania statusu współnajemcy.
  Na wniosek najemcy dopuszcza się możliwość:
  1. wstąpienia w stosunek najmu lokalu w miejsce najemcy lub uzyskanie statusu współnajemcy przez małżonka, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo;
  2. uzyskania statusu współnajemcy przez inne niż wymienione w pkt. 1 osoby fizyczne będące wspólnikami spółki cywilnej, w której wspólnikiem jest najemca;
  3. wstąpienia w stosunek najmu lokalu w miejsce najemcy lub uzyskanie statusu współnajemcy przez spółkę prawa handlowego, w której najemca jest wspólnikiem o większościowym udziale;
  4. wskazania przez najemcę następcy prawnego wstępującego w stosunek najmu lokalu, na wypadek śmierci najemcy w przypadku braku spadkobierców najemcy.
 3. Wyrażenie zgody na podnajem lokalu na okres nie przekraczający 1 roku z możliwością przedłużenia, przy czym powierzchnia podnajmowana nie może przekroczyć 50 % powierzchni wynajmowanego lokalu, z jednoczesnym podwyższeniem stawki czynszu najmu za powierzchnię podnajmowaną o nie mniej niż o 50 %, z zastrzeżeniem, że:
  1. w przypadku prowadzenia działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia, zgoda może być wyrażona na okres do 30 miesięcy z możliwością przedłużenia po upływie tego okresu,
  2. podmiotom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 11 zarządzenia, zgoda na podnajem może zostać wyrażona po ustaniu okresu obniżenia czynszu,
  3. podmiotom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 9 zarządzenia, zgoda na podnajem może zostać wyrażona wyłącznie na rzecz innych posłów, senatorów i radnych z przeznaczeniem na biura poselskie, senatorskie i poselsko-senatorskie lub biura radnych,
  4. podmiotom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5 zarządzenia oraz podmiotom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 10 zarządzenia, zgoda może zostać wyrażona wyłącznie na rzecz innych organizacji pozarządowych oraz innych organizacji związkowych za wyjątkiem pkt 7.
 4. Wyrażenie zgody na podnajem lokalu podmiotom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5 zarządzenia oraz podmiotom, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 10 zarządzenia, na rzecz podmiotów innych niż organizacje pozarządowe oraz organizacje związkowe, przy czym powierzchnia podnajmowana nie może przekraczać 50 % powierzchni wynajmowanego lokalu, z jednoczesnym podwyższeniem stawki czynszu za powierzchnię podnajmowaną do poziomu stawek rynkowych w danym rejonie.
 5. Wyrażenie zgody na podnajem lokalu przez osoby prawne m.st. Warszawy prowadzące działalność określoną w § 7 ust. 1 pkt. 4 zarządzenia, przy czym powierzchnia podnajmowana nie może przekroczyć 50 % powierzchni wynajmowanego lokalu.
 6. Wyrażenie zgody na podnajem lokalu przez podmioty prowadzące działalność franczyzową na rzecz ich franczyzobiorców z jednoczesnym podwyższeniem stawki czynszu za powierzchnię podnajmowaną nie mniej niż o 50 %.
 7. Możliwość zamiany lokalu na inny równorzędny lokal, w sytuacjach gdy jest to uzasadnione:
  1. zamierzeniami inwestycyjnymi m.st. Warszawy,
  2. zaspokajaniem potrzeb lokalowych Urzędu m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy,
  3. koniecznością realizacji decyzji organów nadzoru budowlanego,
  4. koniecznością opróżnienia lokalu ze względu na planowane zbycie w drodze przetargu całej nieruchomości;
  5. stanem technicznym lokalu (garażu, miejsca postojowego w hali), jeżeli zakres prac remontowych leżących po stronie wynajmującego uniemożliwia prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu, a w pobliżu znajduje się wolny lokal (garaż, miejsce postojowe w hali) o podobnych parametrach.
 8. Wyrażenie zgody na oddawanie w najem na rzecz najemcy lokalu, z pominięciem konkursu, pomieszczeń nie stanowiących lokalu samodzielnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, w sytuacji, gdy wynajęty lokal oraz pomieszczenia, o których mowa powyżej, są względem siebie przyległe.