Obniżki czynszu udzielane są zgodnie z zasadami opisanymi w Zarządzeniu nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, w którym dopuszcza się:

  1. obniżenie stawek czynszu za korzystanie z lokalu przez bezrobotnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 11 zarządzenia, przez okres 18 miesięcy, z zastrzeżeniem, że najemca przez cały okres najmu zobowiązany jest do ponoszenia opłat niezależnych od wynajmującego;
  2. obniżenie stawek czynszu za korzystanie z lokalu przez osoby prawne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 zarządzenia, organizacje kombatanckie prowadzące działalność określoną w § 7 ust. 1 pkt 5 zarządzenia oraz organizacje pozarządowe realizujące w tym lokalu zadania ze środków m.st. Warszawy na czas ich realizacji, z zastrzeżeniem, że najemca przez cały okres najmu zobowiązany jest do ponoszenia opłat niezależnych od wynajmującego;
  3. obniżenie stawek czynszu najemcy, który pozyskał lokal w wyniku wygranego konkursu, a także poza konkursem i oczekuje na wydanie zgody na rozpoczęcie prac remontowych w lokalu, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem że w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach okres ten może być wydłużony do 6 miesięcy;
  4. obniżenie stawek czynszu, w przypadku prowadzenia robót na terenie bezpośrednio przylegającym do nieruchomości lub w nieruchomości, przez m.st. Warszawę, osoby prawne m. st. Warszawy oraz wspólnoty mieszkaniowe, których członkiem jest m.st. Warszawa, utrudniających wykonywanie działalności w lokalu, bądź powodujących utrudnienia w korzystaniu z garażu – na czas trwania tych robót.

Ustalenia w sprawach wymienionych w ww. sprawach podejmuje zarząd dzielnicy, przy czym granice dopuszczalnych obniżek stawek czynszu wyznacza suma miesięcznych wydatków obciążających wynajmującego z tytułu utrzymania lokalu i wpłat na fundusz remontowy.

Szczegółowe zasady obniżania czynszu za udostępnienie toalety do użytku publicznego określa Uchwała Nr 1642/2012 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 10.08.2012r. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały