Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Postępowanie: OFERTA NAJMU LOKALI UZYTKOWYCH POZA KONKURSEM OFERT Z DNIA 08.04.2019r.

Status postępowania W toku
Rodzaj najmu obiektu Oferta poza konkursem do 3 lat
Data ogłoszenia 08.04.2019
Termin składania ofert 19.04.2019 09:00
Otwarcie ofert 19.04.2019 09:30

Opis

Informacja do listy lokali  użytkowych do najmu poza konkursem ofert z dnia  08.04.2019r.

Informacje na temat toczących się  roszczeń  w stosunku do nieruchomości i prowadzonych  postępowań administracyjnych  
z wniosku byłych  właścicieli lub ich następców prawnych można uzyskać  w Biurze Spraw Urzędu  Miasta  Stołecznego  Warszawy przy ul. Senatorskiej 36 (00-095) Warszawa.

Waloryzacja stawki czynszu następuje corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Stawka wyjściowa jest  stawką  netto, do której dolicza się podatek VAT w wysokości ustawowej.

Czynsz płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Ze stanem technicznym lokalu należy zapoznać się przez dokonanie  oględzin  lokalu  we  wskazanych godzinach  pracy  administracji. W przypadku gdy oferent  jest zainteresowany wynajęciem lokalu na działalność gastronomiczną, a będzie to wiązało się z koniecznością zapewnienia w lokalu możliwości wykorzystania przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz dodatkowym zamontowaniem węzła sanitarnego ,oferenci przed złożeniem oferty są proszeni o sprawdzenie w Administracji Obsługi Mieszkańców, technicznych możliwości przeprowadzenia remontu i modernizacji lokalu pod potrzeby działalności na jaką  ma zostać wynajęty lokal.

Stan formalno prawny lokali – własność m.st. Warszawy. Okres najmu –  do 3 lat.

Cel na jaki lokal może być wykorzystany - dopuszcza się wynajem lokalu na każdą działalność gospodarczą (oprócz zabronionych prawem) pod warunkiem, iż własnym staraniem i na własne ryzyko najemca uzyska konieczne zezwolenia do prowadzenia  wskazanej  działalności, w tym zgody Wspólnoty Mieszkaniowej w przypadku ingerencji w części wspólne nieruchomości przy  remoncie lokalu. W przypadku wspólnego wejścia z klatki schodowej wraz z mieszkańcami, najemca jest zobowiązany do uwzględnienia konieczności ograniczenia rotacji osób.

Wynajmujący nie wyraża zgody na przeznaczenie lokali użytkowych:

 • na cele mieszkaniowe (czasowe i stale zamieszkiwanie w lokalach osób)
 • na punkty gier na automatach o niskich wygranych
 • do prowadzenia działalności handlowej, w tym promocyjnej i informacyjnej produktami powodującymi lub mogącymi powodować działanie podobne do substancji psychotropowych lub odurzających tzw. dopalaczami, nawet jeżeli produkty te nie są przeznaczone do spożycia.
 • na całodobową sprzedaż alkoholu w wynajmowanych lokalach użytkowych.
 • na prowadzenie działalności, której głównym profilem jest sprzedaż alkoholu
 • na prowadzenie działalności finansowej (tzw. chwilówki),
 • na prowadzenie lombardów, kantorów

Pozytywne rozpatrzenie oferty na najem lokalu  nie jest jednoznaczne z uzyskaniem przez Oferenta koncesji na sprzedaż alkoholu bądź innych koncesji.

O koncesję na alkohol może wystąpić Najemca lokalu po podpisaniu umowy najmu na dany lokal - do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. po uprzednim uzyskaniu zgody od Wynajmującego, o ile lokal usytuowany jest w budynku 100% własności m.st. Warszawy bądź od Wspólnoty Mieszkaniowej w formie uchwały  o ile lokal usytuowany jest w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej.

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

W przypadku przeprowadzenia w lokalu prac budowlanych (remont, modernizacja, przebudowa), po uzyskaniu wstępnej zgody zarządcy budynku – Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, należy uzyskać zgodę na ich wykonanie w Wydziale Architektury i Budownictwa  Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, dokonując zgłoszenia robót  budowlanych lub składając wniosek o pozwolenie  na budowę - w zależności od rodzaju i zakresu robót, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

W przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu, należy:

1) w budynkach gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

-złożyć wniosek w Wydziale Architektury i  Budownictwa  o  ustalenie warunków  zabudowy. Po  uzyskaniu  decyzji,  gdy  zmiana  sposobu użytkowania wiąże się z koniecznością  wykonania robót budowlanych, należy uzyskać zgodę na ich wykonanie  składając 

wniosek  w  formie zgłoszenia, jeżeli roboty są objęte zgłoszeniem lub w formie wniosku o pozwolenie na budowę, dla robót  objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

2) W budynkach gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- złożyć wniosek w Wydziale Architektury i Budownictwa o  wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania lokalu z planem zagospodarowania przestrzennego (w przypadku jeśli dla danego terenu obowiązuje plan). Po uzyskaniu  zaświadczenia, gdy zmiana sposobu użytkowania wiąże  się z koniecznością  wykonania robót budowlanych, należy uzyskać zgodę na ich  wykonanie składając wniosek w formie zgłoszenia, jeżeli roboty są objęte zgłoszeniem lub w formie wniosku
o pozwolenie na budowę, dla robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonanie jakichkolwiek prac budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymaga wcześniejszego uzyskania   decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na przeprowadzenie robót oraz pozwolenia na budowę w Wydziale  Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Północ.

OGLĄDANIE LOKALI:

Oglądanie lokali w celu zapoznania się z ich stanem technicznym łącznie z zapoznaniem się z protokołem okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku oraz zapoznanie się z projektem protokołu zdawczo-odbiorczego, projektem umowy umożliwiają Administratorzy            ds. lokali użytkowych w Administracjach Obsługi Mieszkańców  Nr 2-5 w godzinach: poniedziałki  9ºº- 14 ºº, czwartki 9ºº- 15 ºº 

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z administratorem w celu ustalenia terminu obejrzenia lokalu.

Adres

Telefon do administratora

Telefon do inspektora ds. nadzoru budowlanego

Telefon do inspektora ds. nadzoru elektrycznego

Telefon do inspektora ds. nadzoru sanitarnego

Burdzińskiego Nr 7

(22) 205 41 51, 516-916-312

edyta.ristovska@zgn-praga-pn.pl

(22) 205 41 58,

aneta.godek@zgn-praga-pn.pl  

22 205 41 56

22 205 41 57

22 205 41 55

Mackiewicza 11

 (22)205-40-70            

aom2s@zgn-praga-pn.pl

                         

22 205 41 78

22 205 41 96

22 205 41 78

         
           

 

Wymogi dotyczące formy złożenia oferty:

1 ) złożenie oferty w zaklejonej kopercie, ostemplowanej  bądź podpisanej w miejscu jej zaklejenia,

2 ) opatrzenie koperty informacją, którego lokalu dotyczy oraz danymi  identyfikacyjnymi oferenta, kontaktowym numerem telefonu.

   „Lista lokali poza konkursem z dnia ……….. „

3) Pracownicy przyjmujący oferty zobowiązani są do:

 1. prowadzenia spisów wpływających ofert;
 2. opisania oferty datą i godziną jej złożenia oraz nadania jej kolejnego numeru oraz umieszczenia jej w kasie  pancernej,
 3. umieszczania na bieżąco przyjętych ofert w kasie pancernej.

 

Oferent jest związany ofertą nie dłużej niż 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert.

Oferty przyjmowane są wyłącznie na „druku oferty” wydawanym na parterze w Biurze Podawczym w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w  Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 23 lub pobranej  ze strony internetowej www.zgn-praga-pn.waw.pl. Druk oferty należy wypełnić czytelnie z uwzględnieniem wszystkich pozycji w nim wykazanych a dotyczących określonego oferenta.

Do oferty należy dołączyć żądane dokumenty:

1.Kserokopia wpłacenia wadium przez oferenta.

Wpłaty wadium należy dokonywać do dnia złożenia oferty  w formie bezgotówkowej

na konto depozytowe Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

NR KONTA BANKOWEGO: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048.

W przypadku złożenia przez jednego oferenta ofert w sprawie najmu więcej  niż jednego lokalu, oferent zobowiązany jest:

1.) w przypadku zamiaru wynajęcia tylko jednego z wybranych lokali - do wniesienia najwyższego z wadiów;

2.) w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden lokal wymagane są odrębne oferty na każdy z lokali (tj. koperta zawierająca wypełniony druk zgłoszenia oferty oraz komplet kopii wszystkich żądanych dokumentów). Należy także określić preferencje wyboru lokalu w sytuacji, gdy oferent zamierza wynająć tylko jeden spośród lokali, na które złożył oferty.

 1. Wadium wpłacone przez  oferenta,  który  wynajął  lokal  w  drodze  poza  konkursem  ofert, nie  podlega  zwrotowi   i  zalicza się ją na poczet czynszu.
 2. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent nie zawarł umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu , wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zwraca się przelewem na wskazany w ofercie rachunek bankowy.
 4.  Aktualne dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę: zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub aktualny wyciąg z KRS - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed datą złożenia oferty lub w przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych, dopuszcza się złożenie oświadczenia (na odrębnej kartce jako załącznik do oferty),
  że dokumenty te zostaną dostarczone przed podpisaniem umowy najmu.

6.W przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilne j – aktualna  umowa spółki cywilnej.

 1. Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą zamiast wpisu do ewidencji zobowiązane są wypełnić oświadczenie
  na druku oferty.

8.W przypadku gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej.

 1. W przypadku oferty złożonej wspólnie przez kilka podmiotów - należy przedstawić wszystkie wspólnie występujące podmioty, wskazać ich rodzaj siedzibę jeżeli jest osobą prawną lub innym podmiotem niebędącym osobą fizyczną, w przypadku osób fizycznych nazwiska i imiona ,nazwa firmy , adresy siedziby lub miejsca zamieszkania.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Jagiellońska 23, p. 107 (I piętro) do godz. 9:00 w pierwszy i trzeci piątek miesiąca.

Otwarcia ofert z listy lokali do wynajęcia poza konkursem odbywają się w pierwszy i trzeci piątek miesiąca od godziny 9:30. Obecność oferentów, podczas otwarcia i rozpatrzenia złożonych ofert jest obowiązkowa. Z przeprowadzonych czynności i podjętych uzgodnień zostaje sporządzony protokół, który podpisuje Oferent.

Oferty nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

Przed podpisaniem umowy najmu niezbędne jest dostarczenie do ZGN dokumentów: NIP, REGON i dla osób prowadzących już działalność gospodarczą dokumenty o nie zaleganiu wobec Skarbu Państwa i ZUS.

Po zawarciu umowy najmu na w/w lokal należy wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości trzymiesięcznego czynszu naliczonego z podatkiem VAT w wysokości ustawowej i opłatami za świadczenia komunalne oraz należy podpisać oświadczenie o poddaniu się egzekucji wynikającej z art. 777 § 1 pkt  4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego stanowiącego integralną część umowy najmu, które należy złożyć w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy. Oświadczenie i wpłata kaucji stanowi warunek skutecznego zawarcia umowy. Niedostarczenie oświadczenia i brak wpłaty w podanym terminie oznacza, że umowa nie została zawarta. Należność za sporządzenie aktu o dobrowolnym poddaniu  się egzekucji i inne opłaty pobrane przez Notariusza reguluje Najemca lokalu. Wynajmujący zwraca Najemcy połowę tych wydatków, w formie zaliczenia na poczet bieżących opłat czynszowych, po dostarczeniu przez Najemcę faktury VAT lub rachunku wystawionego na Wynajmującego.

Czynsz (oferowana wysokość stawki czynszu + VAT w wysokości ustawowej) oraz należne świadczenia obowiązują od dnia podpisania umowy najmu.

Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu ww. oświadczenia, oraz po wpłacie kaucji  w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy najmu co stanowi warunek skutecznego jej zawarcia.

 • Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.
 • Najemca, personel Najemcy, a także wszelkie podmioty i osoby świadczące niezależnie usługi lub sprzedające towary
  w lokalu Najemcy nie mogą dopuszczać się działań lub zaniedbań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej,
  w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne lub narodowość.
 • Stawka czynszu nie zawiera podatku od nieruchomości, do opłacania którego zobowiązany jest najemca.

Najemca lokalu użytkowego jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1445) w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej Uchwały Rady m.st. Warszawy i w sposób w niej określony.

 • Informacje i deklaracje na podatek od nieruchomości znajdują się na stronie Urzędu m.st. Warszawy um.warszawa.pl/podatki.

W ramach programu „ Lokal dla przedsiębiorczych”  prowadzonym pod patronatem Urzędu Pracy m.st. Warszawy i Biura Polityki Lokalowej Urzędu  m.st. Warszawy, adresowanego do osób bezrobotnych, planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, z wykorzystaniem lokali użytkowych będących własnością m.st. Warszawy z listy lokali poza konkursem ofert - dopuszcza się, obniżenie stawek czynszu za najem lokalu dla osób bezrobotnych przez okres 18 miesięcy,
z zastrzeżeniem, że najemca przez cały okres najmu zobowiązany jest do ponoszenia opłat niezależnych od wynajmującego.

Granice dopuszczonych obniżek stawek czynszu wyznacza suma miesięcznych wydatków obciążających wynajmującego z tytułu utrzymania lokalu  i wpłat na fundusz remontowy.

 Z programu skorzystać mogą osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy objęte programem aktywizacji zawodowej.

UWAGA!!! wśród informacji o lokalach zamieszczono m.in. informację o ochronie konserwatorskiej. Weryfikacja danych o ochronie konserwatorskiej stanowiąca podstawę do umieszczenia informacji na ten temat przy lokalach, nie została zakończona – jest prowadzona na bieżąco. W celu ustalenia informacji o zaleceniach konserwatorskich w stosunku do konkretnego budynku należy skontaktować się z Działem Technicznym ZGN, przy ul. Jagiellońskiej 23. W zależności od zakresu prac planowanych przez nowego najemcę, może to wymagać dodatkowych zaleceń/opinii z Urzędu Konserwatora Zabytków.

W czasie adaptowania lokalu do własnej działalności gospodarczej, równocześnie najemca może przystosować lokal do potrzeb niepełnosprawnych gdzie w ramach kampanii „Warszawa bez barier” –  najemca lokalu użytkowego może uzyskać okresowe obniżenie czynszu w przypadku dostosowania lokalu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

 1. Oferent przed złożeniem oferty ma możliwość we własnym zakresie do:
 2. a) weryfikacji czy nieruchomość, w której znajduje się lokal została objęta roszczeniami,

poglądowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Urzędu m.st. Warszawy:

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/GK/Wydzialy/GK_DW/default.htm

 1. b) weryfikacji czy nieruchomość, w której znajduje się lokal została objęta ochroną

Konserwatora Zabytków, poglądowe informacje znajdują się na stronie internetowej: Instytutu Dziedzictwa

http://www.nid.pl/idm,580,zabytki-nieruchome.html Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

http://www.mwkz.pl/rejestr-i-ewidencja-zabytkow

Stołecznego Konserwatora Zabytków

http://zabytki.um.warszawa.pl/content/gminna-ewidencja-zabytkow

Oferenci zainteresowani wynajęciem lokalu na klubokawiarnie, piwiarnie, bary, restauracje powinni zapoznać się z Kodeksem dobrych praktyk, który jest formą wytycznych dotyczących funkcjonowania  w/w działalności w przestrzeni m.st. Warszawy.

 1. c) zapoznać się z Poradnikiem dla Usługodawców Warszawskich z zakresu prawa i polityki antydyskryminacyjnej - Inspirator Równościowy;

http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/inspirator_rownosciowy_wersja_rozszerzona20.02.2013.pdf

 1. d) zapoznać się z projektem umowy najmu, protokołem zdawczo-odbiorczym lokalu.

 

INRORMACJA SKIEROWANA WYŁĄCZNIE DO OSÓB FIZYCZNYCH:

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pan danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, z siedzibą przy Jagiellońskiej 23, 03-719 Warszawa (zwany dalej Administratorem).
 2. Z Administratorem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby, za pomocą adresu e-mail sekretariat@zgn-praga-pn.pl lub telefonicznie pod numerem 22 205 41 00.
 3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w  Dzielnicy Praga-Północ  m.st. Warszawy (dalej ZGN) za pomocą adresu e-mail iod@zgn-praga-pn.pl, telefonicznie pod numerem 22 205 41 08, a także listownie pod adresem Administratora (z dopiskiem IOD).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem przetargowym/ konkursem/ postępowaniem poza przetargiem lub konkursem na najem lokalu użytkowego/ pomieszczenia gospodarczego/ garażu/ miejsca postojowego/ powierzchni na reklamę/ dzierżawy gruntu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, ale konieczne  do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym/ konkursie/ postępowaniu poza przetargiem lub konkursem.
 7. W oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady wskazane postępowania  i konkursy są jawne. 
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania lub konkursu, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. na podstawie art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) Pani/Pana danych osobowych –                            w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne¹;
  3. na podstawie art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO²;
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  2. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania przetargowego, konkursu, postępowania poza przetargiem lub konkursem ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Kodeks cywilny oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dyrektor zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do oddania poza konkursem ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki

08_04_2019_informacja_do_listy_poza_konkursem.pdf
08_04_2019_lista_poza_konkursem_1.pdf
oferta_pozakonkursowa.pdf

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 011513343

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.