Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Północ informuje, że w związku
z obecną sytuacją wynikającą ze stanu trwającej epidemii, w dniu 23 kwietnia 2020 r. Rada m.st. Warszawie podjęła Uchwałę nr XXIX/842/2020, zmieniającą uchwałę w sprawie zasad restrukturyzacji z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy.

Zgodnie z tą zmianą, w przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID – 19, uniemożliwiających terminowe płacenie należności, dłużnicy, którzy już zawarli umowy
o restrukturyzację będą mieli możliwość pozostania w programie pod warunkiem złożenia wniosku,
w terminie do 2 miesięcy od zakończenia stanu epidemii i ustalenia nowych terminów płatności.

Ponadto dla osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o restrukturyzację został wydłużony termin na jego złożenie do dnia 29 czerwca 2021 roku.

W załączeniu aktualny wniosek o restrukturyzację zadłużenia: aktualny wniosek restrukturyzacja do pobrania

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień, prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (22) 205 40 82 i (22) 123 47 97

Poniżej przypominamy warunki i formy restrukturyzacji:

Warunki przystąpienia do programu restrukturyzacji:

 • posiadanie zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień składania wniosku
 • prawidłowe korzystanie z mieszkania
 • złożenie wniosku i zawarcie umowy w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

Formy restrukturyzacji:

 1. Podstawowa ratalna
 2. Podstawowa jednorazowa
 3. Specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną
 4. Specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi

Zapraszamy do skorzystania z przedstawionej oferty pomocy.

 

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 31 grudnia 2019 roku zostają zamknięte dotychczasowe rachunki bankowe dla opłaty skarbowej funkcjonujące w Dzielnicach. Wyjaśniam, że wpłata dokonana na ww. rachunki po dniu 31 grudnia 2019 roku zostanie automatycznie odesłana na konto zleceniodawcy. Wobec czego wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej na zamknięty rachunek bankowy nie może zostać uznany za dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Od 1 stycznia 2020 roku w Mieście Stołecznym Warszawa będzie funkcjonował jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej. W związku z czym wpłat należy dokonywać na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070Uprzejmie informuję, że z dniem 31 grudnia 2019 roku zostają zamknięte dotychczasowe rachunki bankowe dla opłaty skarbowej funkcjonujące w Dzielnicach. Wyjaśniam, że wpłata dokonana na ww. rachunki po dniu 31 grudnia 2019 roku zostanie automatycznie odesłana na konto zleceniodawcy. Wobec czego wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej na zamknięty rachunek bankowy nie może zostać uznany za dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Od 1 stycznia 2020 roku w Mieście Stołecznym Warszawa będzie funkcjonował jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej. W związku z czym wpłat należy dokonywać na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070Uprzejmie informuję, że z dniem 31 grudnia 2019 roku zostają zamknięte dotychczasowe rachunki bankowe dla opłaty skarbowej funkcjonujące w Dzielnicach. Wyjaśniam, że wpłata dokonana na ww. rachunki po dniu 31 grudnia 2019 roku zostanie automatycznie odesłana na konto zleceniodawcy. Wobec czego wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej na zamknięty rachunek bankowy nie może zostać uznany za dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Od 1 stycznia 2020 roku w Mieście Stołecznym Warszawa będzie funkcjonował jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej. W związku z czym wpłat należy dokonywać na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Zasady udzielania dotacji na prace przy zabytkach w 2020 r.

 1. Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVII/428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy

 1. Na jakie obiekty może być udzielona dotacja?

Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na prace przy zabytkach położonych na obszarze m.st. Warszawy:

 • indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, lub
 • indywidualnie ujętych w gminnej ewidencji zabytków (GEZ).
 1. Dwie formy dotacji:
 • dofinansowanie planowanych prac, które będą wykonane w 2020 roku,
 • refundacji nakładów poniesionych na prace wykonane w 2019 r. (w tym przypadku prace muszą być rozpoczęte, zakończone oraz rozliczone pod względem finansowym w 2019 r.)
 1. Formularze wniosków o udzielenie dotacji są załącznikami do ww. uchwały Nr XVII/428/2019:
 • Na prace PLANOWANE – załącznik nr 1
 • Na REFUNDACJĘ – załącznik nr 2
 1. Gdzie znajdę formularze wniosków?
 • Na stronie: zabytki.um.warszawa.pl
 • Na stronie: www.bip.warszawa.pl
 • W Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków – ul. Nowy Świat 18/20
 • W WOM w urzędach dzielnic

 

 1. Miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji:
 • Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20
 • Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków prowadzi obsługę administracyjną wniosków o udzielenie dotacji.

 

 1. Terminy składania wniosków
 • 1 października 2019 r. – 31 stycznia 2020 r. – na prace planowane na 2020 r.
 • 1-30 kwietnia 2020 r. – na refundacje nakładów poniesionych w 2019 r.
 1. Na jakie prace mogą być udzielone dotacje?
 • prace konserwatorskie,
 • restauratorskie, lub
 • roboty budowlane, obejmujące nakłady konieczne na:
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytkach, o których mowa w pkt 2 - 10;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

 • w przypadku refundacji dotacja może zostać udzielona dodatkowo na:
 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz.

UWAGA! ŻADNE INNE NAKŁADY NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO UDZIELENIA DOTACJI

 1. Kto może ubiegać się o dotację?
 • osoby fizyczne lub
 • jednostki organizacyjne, które posiadają tytuł prawny do zabytku.
 1. Dokumenty wymagane do wniosku o udzielenie dotacji:
 • Uchwała zawiera wykaz wymaganych dokumentów – odrębny dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz dla GEZ, z podziałem na prace planowane i refundację
 • Formularze wniosków również zawierają wykaz niezbędnych do załączenia dokumentów
 1. Nowe zasady dla obiektów w GEZ

 

 • Do wniosku o dotację na prace przy zabytku ujętym w GEZ należy dołączyć opinię Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków co do zgodności prac objętych wnioskiem z katalogiem nakładów koniecznych (wymienionych w pkt 8).
 • Opinia ta ma dać odpowiedź, czy planowane lub wykonane prace kwalifikują się do udzielenia dotacji, tj. czy są zgodne z zasadami uchwały dotacyjnej.
 • Opinię należy uzyskać przed złożeniem wniosku o dotację.
 1. Ocena wniosków dotacyjnych

 

 • Wnioski ocenia komisja powołana przez Dyrektora biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
 • Tryb prac komisji i oceny wniosków reguluje zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1529/2019 z dnia 2 października 2019 r.
 1. Przyznanie dotacji
 • Dotację przyznaje Rada m. st. Warszawy na mocy uchwały.

 

 1. Udzielenie dotacji
 • Po podjęciu uchwały, w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowywana jest umowa dotacyjna, która określa warunki dofinansowania.
 1. Sprawozdanie
 • Po zakończeniu prac, w terminie zgodnym z umową dotacji, beneficjent składa w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków sprawozdanie z dotacji.

 

ULOTKA-pdf

 

 

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 011513343

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.