Zasady udzielania dotacji na prace przy zabytkach w 2020 r.

 1. Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVII/428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy

 1. Na jakie obiekty może być udzielona dotacja?

Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na prace przy zabytkach położonych na obszarze m.st. Warszawy:

 • indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, lub
 • indywidualnie ujętych w gminnej ewidencji zabytków (GEZ).
 1. Dwie formy dotacji:
 • dofinansowanie planowanych prac, które będą wykonane w 2020 roku,
 • refundacji nakładów poniesionych na prace wykonane w 2019 r. (w tym przypadku prace muszą być rozpoczęte, zakończone oraz rozliczone pod względem finansowym w 2019 r.)
 1. Formularze wniosków o udzielenie dotacji są załącznikami do ww. uchwały Nr XVII/428/2019:
 • Na prace PLANOWANE – załącznik nr 1
 • Na REFUNDACJĘ – załącznik nr 2
 1. Gdzie znajdę formularze wniosków?
 • Na stronie: zabytki.um.warszawa.pl
 • Na stronie: www.bip.warszawa.pl
 • W Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków – ul. Nowy Świat 18/20
 • W WOM w urzędach dzielnic

 

 1. Miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji:
 • Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20
 • Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków prowadzi obsługę administracyjną wniosków o udzielenie dotacji.

 

 1. Terminy składania wniosków
 • 1 października 2019 r. – 31 stycznia 2020 r. – na prace planowane na 2020 r.
 • 1-30 kwietnia 2020 r. – na refundacje nakładów poniesionych w 2019 r.
 1. Na jakie prace mogą być udzielone dotacje?
 • prace konserwatorskie,
 • restauratorskie, lub
 • roboty budowlane, obejmujące nakłady konieczne na:
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytkach, o których mowa w pkt 2 - 10;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

 • w przypadku refundacji dotacja może zostać udzielona dodatkowo na:
 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz.

UWAGA! ŻADNE INNE NAKŁADY NIE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO UDZIELENIA DOTACJI

 1. Kto może ubiegać się o dotację?
 • osoby fizyczne lub
 • jednostki organizacyjne, które posiadają tytuł prawny do zabytku.
 1. Dokumenty wymagane do wniosku o udzielenie dotacji:
 • Uchwała zawiera wykaz wymaganych dokumentów – odrębny dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz dla GEZ, z podziałem na prace planowane i refundację
 • Formularze wniosków również zawierają wykaz niezbędnych do załączenia dokumentów
 1. Nowe zasady dla obiektów w GEZ

 

 • Do wniosku o dotację na prace przy zabytku ujętym w GEZ należy dołączyć opinię Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków co do zgodności prac objętych wnioskiem z katalogiem nakładów koniecznych (wymienionych w pkt 8).
 • Opinia ta ma dać odpowiedź, czy planowane lub wykonane prace kwalifikują się do udzielenia dotacji, tj. czy są zgodne z zasadami uchwały dotacyjnej.
 • Opinię należy uzyskać przed złożeniem wniosku o dotację.
 1. Ocena wniosków dotacyjnych

 

 • Wnioski ocenia komisja powołana przez Dyrektora biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
 • Tryb prac komisji i oceny wniosków reguluje zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1529/2019 z dnia 2 października 2019 r.
 1. Przyznanie dotacji
 • Dotację przyznaje Rada m. st. Warszawy na mocy uchwały.

 

 1. Udzielenie dotacji
 • Po podjęciu uchwały, w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowywana jest umowa dotacyjna, która określa warunki dofinansowania.
 1. Sprawozdanie
 • Po zakończeniu prac, w terminie zgodnym z umową dotacji, beneficjent składa w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków sprawozdanie z dotacji.

 

ULOTKA-pdf