Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy


Projekt pn. Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy, jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektu Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego


Tytuł projektu: Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy
Wartość projektu: 13 925 327,29 zł
Wkład m.st. Warszawy: 8 198 549,19 zł
Wartość dofinansowania: 5 726 778,10 zł, w tym:
• z funduszy UE: 4 716 170,20 zł
• ze środków Budżetu Państwa: 1 010 607,90 zł
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskiej i Polityki Rozwoju, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Partner: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.


Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze najbardziej zmarginalizowanych obszarów warszawskiej Pragi poprzez rewitalizację dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Otwockiej 7 (Szmulowizna) i ul. Strzeleckiej 10 (Nowa Praga).


Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków lokalowych mieszkańców warszawskiej Pragi poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy ul. Otwockiej 7 i ul. Strzeleckiej 10. Prace remontowe zmniejszą ryzyko degradacji obiektów objętych ochroną konserwatorską, natomiast prace termomodernizacyjne przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków o ponad 50%. Remont lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych stworzy sprzyjające warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto poprzez realizację przez m.st. Warszawa zrównoważonej polityki lokalowo-mieszkaniowej na obszarze warszawskiej Pragi projekt przyczyni się do przeciwdziałania przewidywanym, negatywnym skutkom gentryfikacji.


Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o.. która posiada ekspertów w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych. Planowane jest przeprowadzenie prelekcji na temat korzyści społecznych, środowiskowych i finansowych z zastosowania nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych.

 unia