Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Pliki Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych w serwisie Cookies. Cookies jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się informacji. Dzięki zastosowaniu pliku Cookies informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Sesyjny plik Cookies, jeśli jest tworzony występuje w określonym czasie, to tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika.

Serwisy ZGN Praga Północ używają plików Cookies i podobnych technologii m.in. po to, by je można było dostosować do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowywane są zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisami. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisami. Na podstawie plików Cookies mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Strony internetowe ZGN Praga Północ wykorzystują pliki Cookies w następującym zakresie:

 1. dla celów statystycznych,
 2. dla zapisywania niektórych ustawień dot. wyświetlania strony,
  Większość Cookies, za wyjątkiem niektórych z pkt. 1 oraz 2, jest sesyjna, tzn. wygasa po zamknięciu okien przeglądarki. Niektóre z informacji statystycznych oraz ustawień wyświetlania przechowywane są pomiędzy sesjami.

Na naszych stronach wykorzystujemy statystyki oferowane przez zewnętrznych dostawców ( internetowy program statystyczny: Google Analytics).

Ustawienia dotyczące Cookies zmienić można w przeglądarce internetowej, przy czym brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla plików Cookies w niej stosowanych.

Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można również wyznaczyć poziom ochrony przed Cookies, nawet do całkowitego zablokowania tych plików. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale jednocześnie może uniemożliwiać niektóre funkcje.

Kontrola zapisywania plików cookies
1.    Korzystanie z serwisu przez Użytkownika bez dokonania zmiany ustawień w przeglądarce internetowej w celu blokowania obsługi cookies, oznacza uzyskanie dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego Użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na używanie plików cookies.
2.    Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
3.    W celu uzyskania informacji, co do możliwości zmiany ustawień obsługi plików cookies, należy skorzystać z instrukcji używanej przez siebie przeglądarki internetowej, albo wyświetlić opcję pomoc w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak dostosowywać lub zmieniać ustawienia przeglądarki.
4.    W celu ponownego uruchomienia obsługi cookies należy ponownie zmienić́ ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki cookies mogą̨ być́ w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
5.    Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może wpłynąć na sposób korzystania z serwisu, gdyż niektóre jego obszary mogą stać się nie w pełni dostępne dla Użytkownika i w konsekwencji może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności serwisu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.

Klauzula Informacyjna dostępna na stronie ZGN w zakładce O NAS / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Pełny tekst można pobrać poniżej :
Klauzula informacyjna

Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy jest Pani Żaneta Roicka

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 205 41 08

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 23, 03-719 Warszawa (zwany dalej Administratorem).

Z Administratorem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby, za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 22 205 41 00.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (dalej ZGN) za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 22 205 41 08, a także listownie pod adresem Administratora (z dopiskiem IOD).

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach:

 1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 2. wykonanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
 3. wykonanie przez Administratora umowy/ umów, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO), w zakresie i celach określonych w treści zgody.

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

a. obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,

b. zawartej z Panią/Panem umowy lub na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,

c. wyrażanej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do realizacji przez Administratora celów, o których mowa w pkt 3 klauzuli.

 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. kontrahentom Administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych stosownych umów podpisanych przez ZGN przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest ZGN;
 3. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią do ZGN z żądaniem udostępnienia danych, zawierającym stosowną podstawę prawną.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

 

 1. Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

 1. Przysługujące Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. na podstawie art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. na podstawie art. 17 RODO - prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku, gdy:
  • Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • został wniesiony przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim przesłanką przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora i nie występują prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora, które są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu,
  • Pani/Pana zgoda, stanowiąca podstawę przetwarzania danych, została przez Panią/Pana wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. na podstawie art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
  • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
  • Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych dla swoich celów, ale Pani/Pan potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • został wniesiony przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim przesłanką przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Pani/Pana podstawy sprzeciwu;
 5. na podstawie art. 20 RODO - prawo do przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy lub na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. na podstawie art. 21 RODO - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, a zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, chyba, że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec podstawy sprzeciwu,
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, a zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym.

W stosunku do danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Połnoc m.st. Warszawy.

 

Kontakt

ul. Jagiellońska 23

03-719 Warszawa

 

NIP: PL 1132524746, REGON: 011513343

 

Centrala:

22 205 41 00, 22 818 01 99,

22 619 59 79, 22 619 43 57.

fax: 22 205 41 90

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2

 

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.