Ustawa z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych, z późniejszymi zmianami.


Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami.

Zarządzenie Nr 2331/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności m.st. Warszawy z tytułu opłat za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, lokale użytkowe lub ich części, tymczasowe pomieszczenia oraz urządzenia reklamowe usytuowane na budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości m.st. Warszawy, z późniejszymi zmianami.

Uchwała Nr LXVII/1857/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zasad wynajmowania z zasobu lokalowego m. st. Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki (…).

Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.

Uchwała nr VI/107/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy obowiązujących w latach 2015-2019”.

Zarządzenie Nr 45 z dnia 18.05.2015r. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia „Procedur przyjmowania i rozpatrywania wniosków o restrukturyzację zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy obowiązujących w latach 2015-2019 na terenie Dzielnicy Praga-Północ.

Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 01.06.2016r. Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie „Zasad postępowania windykacyjnego w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy”, z późniejszymi zmianami.