Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m. st, Warszawy

Zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz. U.Nr 80 z 2000 r. poz 903) „Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali”

Przepis art. 27 ustawy o własności lokali stanowi, że każdy właściciel ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną, co nie uchybia przepisom z art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o własności lokali. W doktrynie prezentowane jest stanowisko, że prawo do współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną, skorelowane jest prawem kontroli działalności zarządu przez każdego właściciela, wynikającym z art. 29 ust. 3 ustawy.

akt iii CZP 10/08

UCHWAŁA

Dnia 7 marca 2008 r.

Sąd Najwyższy w składzie :

  • SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący)
  • SSN Jan Górowski
  • SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)
  • Protokolant Bożena Kowalska

w sprawie z powództwa Gminy Miasta G. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy G. [...] w G. o uchylenie uchwały, po rozstrzygnięciu na posiedzeniu jawnym w Izbie Cywilnej w dniu 7 marca 2008 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w G. postanowieniem z dnia 21 grudnia 2007 r., sygn. akt [...],; „Czy obowiązek remontu balkonów w budynku mającym wyodrębnioną własność lokali obciąża wyłącznie właścicieli poszczególnych lokali, czy też może obciążać wspólnotę mieszkaniową, zwłaszcza jeśli remont dotyczy elementów konstrukcyjnych balkonów?" podjął uchwałę:

Właściciel Sokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu stanowiącego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu.

Wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem obciążają wspólnotę mieszkaniową.

Strona wykorzystuje COOKIES wyłącznie dla potrzeb bieżącej sesji i prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.