Zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz. U.Nr 80 z 2000 r. poz 903) „Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali”

 

Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.
Zarząd na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 22 ust. 2, składa oświadczenia w celu wykonania uchwał w sprawach, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6, ze skutkiem w stosunku do właścicieli wszystkich lokali.

Zgodnie z brzmieniem art.22 ust. 3 pkt 1 czynnością przekraczającą zwykły zarząd jest „ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy”. Tego przepisu jako szczególnego nie nale ży interpretować rozszerzająco i wywodzić, że chodzi o całość umowy z zarządcą.
Wybór zarządcy i określenie treści umowy z nim, z wyjątkiem wysokości wynagrodzenia zarządcy, nie są czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej może więc sam wybrać zarządcę, sam ustalić treść zawieranej z nim umowy, zaś wysokość wynagrodzenia i pełnomocnictwo dla zarządu do określenia w umowie z zarządcą konkretnego wynagrodzenia powinna być określona w uchwale podjętej przez właścicieli wspólnoty mieszkaniowej.

Wobec faktu, że art. 22 wymienia tylko przykładowy katalog czynności przekraczających zwykły zarząd należy każdą sprawę rozpatrywać indywidualnie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właściciele lokali podjęli uchwałę, w której samiwskażą kwestie, które w tej wspólnocie mieszkaniowej mają dodatkowo mieć status spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu.